Pasar al contenido principal

Egoitza Elektronikoa

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para gestionar su visita en la página. Si continua navegando, entenderemos que nos facilita su consentimiento para usar dichas cookies. Si desea más información consulte la política de cookies.

OK | COOKIE-POLITIKA
 1. Egoitza Elektronikoaren Hasiera >
 2. EGOITZA ELEKTRONIKOA

Onartutako sinadura elektronikoko sistemak

Industria, Energia eta Turismo Ministerioaren Egiaztapen-zerbitzu emaileen Zerrendan (TSL) barne aurkitzen diren ziurtagiri elektronikoak onartzen ditu Iruñako Udalak.

INFORMAZIO OSAGARRIA

Herritarren identifikazioa eta haien jarduketaren autentifikazioa

Herritarrek Zerbitzu Publikoetan Sarbide Elektronikoa izateari buruzko urriaren 2ko 39/2015 legea, 9. artikuluak honakoa ezartzen du: Pertsona Fisikoek Nortasun Agiri Nazionalari erantsitako sinadura elektronikoko sistemak erabili ahal izango dituzte herri-administrazioekiko harremanetan, beti eta edozein egoeratan. Nortasun Agiri Nazionalaren araubideak arautuko ditu haren erabilera eta erabilera horren ondorioak.

Artikulu hori betez, Administrazio Prozedura Erkidea eta Araubide Juridiko Elektronikoa Arautzen duen Ordenantzaren 19.2. artikuluak zera ezartzen du:

Pertsona edo entitate interesdunak elektronikoki identifikatzen ahalko dira Toki Erakundearen aurrean, pertsona edo entitate erabiltzaile gisa aurrez erregistratzeko eta nortasuna egiaztatzeko modua eskaintzen duen edozein sistemaren bidez. Zehatz-mehatz, honako sistema hauek onartuko dira:

 • a) Sinadura elektronikoaren gaineko ziurtagiri elektroniko aitortu edo kualifikatuetan oinarritutako sistemak, non eta «Ziurtapen-zerbitzuen emaileen konfiantzazko zerrenda» delakoan jasota dauden entitate emaileek emanak baitira. Ondorio horietarako, aipatutako ziurtagiri elektroniko aitortu edo kualifikatuen artean daude pertsona juridikoena eta nortasun juridikorik gabeko entitateena.
 • b) Zigilu elektronikoaren gaineko ziurtagiri elektroniko aitortu edo kualifikatuetan oinarritutako sistemak, non eta «Ziurtapen-zerbitzuen emaileen konfiantzazko zerrenda» delakoan jasota dauden entitate emaileek emanak baitira.
 • c) Klabe hitzartuko sistemak eta Toki Erakundeak egoki jotzen duen beste edozein sistema, horiek garatzeko emandako Alkatetza Dekretuetan ezarritako zehaztapen eta baldintzekin bat.
 • d) Pertsona fisikoek erabiltzen ahalko dute, elektronikoki identifikatu eta sinatzeko, klabe hitzartuko Estatu-Administrazio Orokorraren Cl@ve sistema, haren hiru modalitateetan: unean uneko cl@vea (PIN cl@vea), cl@ve iraunkorra eta sinadura-cl@vea. Identifikazio- eta sinadura-sistema horiek haien garapenerako emandako Alkatetza Dekretuak arautuko ditu.
  Pertsona fisikoa elektronikoki identifikatzeko klabe hitzartuko sistemek edo Toki Erakundeak baliozkotzat jotzen duen beste edozeinek honako datu hauek jaso beharko dituzte, gutxienez: pertsona fisikoaren izena, abizenak eta Nortasun Agiri Nazionala edo Atzerritarren Identifikazio Zenbakia edo Identifikazio Fiskaleko Zenbakia.

Pertsona juridikoen sistemek izena eta Identifikazio Fiskaleko Zenbakia jaso beharko dituzte gutxienez.

e) Pertsona juridikoek eta nortasun juridikorik gabeko entitateek ziurtagiri elektroniko kualifikatuan oinarritutako identifikazio eta zigilu elektronikoko sistemak erabiltzen ahalko dituzte, edo zigilu elektroniko kualifikatuko sistemak. Zigilu elektronikoa onartzeko, honako baldintza hauek bete behar dira:

 • Zigilu elektronikoa erabiltzeak berekin dakar jarduketa zuzenean esleitzea pertsona juridikoari edo nortasun juridikorik gabeko entitateari, ordezkaritza egiaztatu beharrik gabe.
 • Onartua izan den izapideen multzoaren barruan, zigilu elektronikoa ezin izanen da mugatu.
 • Zigilu elektronikoa norbait ordezkatzen ari den pertsona fisikoaren sinadura elektronikoaren ordez erabiltzen ahalko da, halako moduz non bi sistema horiek, bata zein bestea, izanen baitira erabilgarri, pertsona edo entitate interesdunak zer hautatzen duen.
 • Zigilu elektronikoaren erabilera bakarrik onartuko da datuen jatorria zuzena dela eta datuak osoak direla bermatzea nahikoa den jarduketetan.

Izapide edo prozedura jakin batzuk egiteko, Toki Erakundeak zehazten ahalko du sistema horietako batzuk bakarrik onartzen dituen, betiere kontuan harturik c), d) eta e) letretan aurreikusitako identifikazio-sistemetako bat onartzeak berekin dakarrela aurreko a) eta b) letretan izapide edo prozedura horretarako aurreikusitako sistema guztiak onartzea.

Toki Erakundearen esparruan onartzen diren sinadura elektroniko aitortuko sistemen zerrenda publikoa izanen da, eta bitarteko elektronikoen bidez kontsultatzen ahalko da, egoitza elektronikoan. Zerrenda hori etengabe gaurkotuko da.

Nortasun juridikorik gabeko entitateak

Konfiantzazko zerbitzu elektronikoen zenbait alderdi arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2000 Legeak sinadura elektronikoari buruzko abenduaren 19ko 59/2003 Legea indargabetzen du, eta harekin batera (EB) 910/2014 Araudiarekin bateraezinak diren arauak. Hala gertatzen da pertsona juridikoen sinadura-ziurtagiri zaharrekin, aipatutako sinadura elektronikoko Legeak sartutakoekin.

Aipatutako araudiak ezarritako paradigma berriak berekin dakar elektronikoki sinatzeko gaitasuna duten bakarrak pertsona fisikoak direla, eta beraz, ez da aurreikusten pertsona juridikoei edo nortasun juridikorik gabeko entitateei sinadura elektronikoko ziurtagiriak ematea.

Azken horiendako gordetzen dira zigilu elektronikoak, dokumentuen benetakotasuna eta osotasuna bermatzeko, esaterako, faktura elektronikoenak.

Aurrekoa gorabehera, pertsona juridikoek legez ordezkatzen dituzten pertsona fisikoen sinadura-ziurtagirien bidez jarduten ahalko dute.

Sinadura elektronikoko beste sistema batzuen erabilera

Urriaren 1eko Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 9.2.c artikuluak zehazten du Administrazio Publikoek egoki jotzen duten zehaztapen eta baldintzekin bat datorren beste edozein sistema, betiere erabiltzaileen aurretiazko erregistro bat badute, erabiltzailearen identitatea bermatzen duena eta aldez aurretik Gai Ekonomikoetarako eta Eraldaketa Digitalerako Ministerioko Administrazioa Digitalaren Idazkaritza Nagusiari jakinarazita. Jakinarazpen horri erantzukizunpeko adierazpena erantsiko zaio indarrean dagoen araudian ezartzen diren baldintza guztiak betetzen direla adieraziz. Sistemaren eraginkortasun juridikoa baino lehen, aipatutako jakinarazpenaren ondotik bi hilabete igaro behar dira, zeinetan estatuko erakunde eskudunak, segurtasun publikoko arrazoiak direla-eta, jurisdikzio bidera jotzen ahal duen, Estatuko Segurtasun Idazkaritzaren txosten loteslea egin ondoren. Txosten hori, eskatu eta hamar eguneko epean eman beharko du.

Aipatutako artikulu hori betetzeko Administrazio prozedura erkidea eta araubide juridiko elektronikoa arautzen dituen Ordenantzako 20.2 e) artikuluak xedatzen du baliozkoa dela sinaduraren ondorioetarako Toki Erakundeak egoki jotzen duen beste edozein sistema, horiek garatzeko Alkatetzaren Dekretuetan ezarritako zehaztapen eta baldintzekin bat. Sistema horrek, nolanahi ere, pertsona edo entitate interesdunaren identifikazio-datuak jaso beharko ditu, halako moduz non identitatea lotzen ahalko baita borondatez sinatzeko egintzarekin.

Nire Herritar Karpeta

Hauxe zure gunea duzu, argibideak eskuratzeko, erregistro elektronikora sartzeko eta hainbat izapide egiteko.

Sartu > Zure ziurtagiri digitala eskuratzea edo Cl@ven izena emanda egotea baino ez duzu behar